Reklam

Rüyada Ağaç Görmek

AĞAÇLAR: Rüyâda ağaçlar görmek, ağacın cinsine, insanlara vermiş olduğu faydasına ve mensup olduğu kimseye göre tâbir olunur. Dalları evlâd ve akraba, yapraklar ise, para ile tâbir edilir.
Kirmâni rahmetullah demiştir ki: Rüyâda üzerlerinde meyveleri olan birçok ağaçlar görmek, eline mal geçmeye, ağaçların yapraklarını toplamak aynı şekilde mal, eşya, para ve altın biriktirmeye, bir rivayete göre bâzı ağacın yaprağı helal ve haram ayırımı yapılmadan kazanılmış paraya tabir edilip, yorumlanır. Kendi oturduğu hâlde ağaçlardan yaprak veya meyve topladığını gören kimse, zahmetsiz ve kedersiz rızka erer. Ağaçların köklerindeki sürgünleri veya dökülmüş yaprak veya meyveleri topladığını gören kimse, biri ile düşmanlık ederek ona gâlib gelir. Uzun bir ağacın üzerinde olduğunu gören kimse, halk içinde makam, mevkii ve îtibâr sâhibi olur. Kariyer, makam ve mevkiisi ile büyük bir kimseye uyarak, korktuğundan kurtulur. Bekâr ise, evlenir. Bir ağaçtan indiğini veya düştüğünü gören kimse, kendisi ile mensub olduğu kimse arasındaki sıkı bağların kopmasına ve işlerin görülmez olmasına yorumlanıp tâbir edilir. Bir ağaçtan düşerek sakat olduğunu veya vefât ettiğini gören kimse, büyük bir kimsenin veya zâlim bir devlet başkanının eliyle çok zarar görür. Eğer ağaç da kırılıp beraber düşer ise, o büyük kimse da vefât eder. Eğer kırılan bir dal ise, cemaat ileri gelenlerinden biri veya o büyük kimsenin oğlu ölür. Birtakım ağaçlara sâhip olduğunu gören kimse, eğer eğitimi yeterliyse, sorumluluk alabilecek bir kimse ise bir cemaatin reisliğine, idareciliğine, Allâhu Tealâ’nın sevgili kulu olmasına işarettir. Ne ağacı Olduğu bilinmeyen bulunan bir ağacı yapraksız görmek, üzüntü,Hüzün ve kederdir. Tamamıyle kurumuş, artık suyu kalmamış bir ağaç görmek, hayırsızdır. Diğer bir rivayete göre cimrilere tâbir edilip, yorumlanır. Evinin avlusunda veya mahallesinde bir ağacın bâzı taraflarını kurumuş görmek, yanında hasta var ise, vefatına, gurbette adamı var ise, onun ölümüne tâbir edilip, yorumlanır. Evinde bitmiş bir ağacı yeşil görmek, feyiz ve berekete, bu ağacın rüzgâr estikçe sallanıp uzadığını görmek, kadrinin âli ve şöhretinin büyük olacağına tâbir edilip, yorumlanır. Kendisinin bir meyveli ağacı olup bunu yapraksız gören kimsenin ahlakı bozuk ve dininin emir ve yasaklarını yaşaması eksik veya ibâdeti az olur. Bir ağacı yerinden söktüğünü veya kestiğini veya ağacın kuruduğunu gören kimse, şiddetli bir hastalığa tutulup vefât eder ve insanlar arasında ismi unutulur. Diğer bir rivâyete göre akrabasından biri ölür. Eğer ağaç başkasının malı ise, onun akrabasından biri vefat eder. Diğer bir rivâyete göre bir adamı geçiminden, makamından, işinden düşürür. Bâzıları dediler ki; meyveli ağacı kesmek cömert bir adam ile veya cömert bir kadın ile aralarındaki ilişkiyi kesmeye tâbir edilip, yorumlanır. Ağaç bitmesi mümkün olmayan bir yerde bitmiş ağaç görmek, o mekâna akrabalık, şirket veya bu gibi bir şeyle girmiş bir kimseye tâbir edilip, yorumlanır. Evinin içinde veya dışında değişik ağaçların bitmiş olduğunu ve beraberlerinde bâzı çiçekler bulunduğunu görmek ise, o mekânın veya evde bir hastalık veya büyük bir felâket olup kadınların ağlamak için toplanacaklarına işarettir. Rüyâda bir ağaç diktiğini gören kimse, şerefe erer veya şerefli bir adam ile dost olur. Bir ağaç diktiğini fakat onun yetişmediğini rüyada gören kimse, üzüntü, keder ve hüzne uğrar. Kâh büyük ve kâh küçülür bir ağaç görmek, rüyâ sahibinin bazan dost ve Sâdık olan ve bazan da hiddetlenip gücenen bir adam ile dostluğuna işarettir.
İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Ağacın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya tâbir edilip, yorumlanır. Bir ağacın dallarının çoğaldığını gören kimsenin âilesi ve akrabası çoğalır. Bir ağacın dallarının azaldığını görmek, âile ve akrabasının çeşitli sebeplerle azalacağını gösterir. Başkasının malı olan bir ağaçtan bir dal kestiğini gören kimse, âilesinden birini yanından uzaklaştırır. Bir ağacın bir dalının kuruduğunu görmek, akrabasından birinin mahvü perişan olmasına, eğer bu ağaç başkasının malı ise, onun akrabasından birinin vefatına kendisine bir dal verildiğini görmek, evlâdı olmaya, o daldan bir şey yediğini görmek, oğlunun malından yemeye tâbir edilip, yorumlanır.
Dânyal (a.s.) demiştir ki: İnsanlar için makbul olan her ağaç itibâr ve şerefli bir kimse ile, insanlara göre kısa ve zayıf sayılan her ağaç hakir bir adamla, üzerinde meyve olan her ağaç zengin bir adamla, meyve olmayan ağaç fakirle, her ağaç kendinin bulunduğu iklimin ehli ile tâbir olunur. Bir bağ, bahçe ve tarlada ağaçlar görmek, bağ, bahçe ve tarla sâhibinin eline mal geçmesine, bir ağacı kökünden çıkardığını görmek, rüyâyı gören kimseyi makam ve nimetinden mahrum etmeye ve tâbir edilip, yorumlanır.
İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Rüyada görülen Hurma ağacı dalı, yakın çevresinden veya memleketin ileri gelenlerine ve büyüklerine tâbir edilir. Bunda iyi ve kötü görülen her bir hâdise, onlara nisbet olunur.
Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Rüyâda bir ağaç görmek, kadınlar ile tâbir edilir. Yeşil fakat dalsız büyük bir ağaç yakın çevresi veya kendi milletinin rezilleridir. Yetişmesi gerekmeyen bir yerde yetişmiş dikenli büyük bir ağaç görmek, ahlâkı bozuk birtakım adamların bir arada toplanmalarına uygun olmayan, kötü, ayıp ve yasak olan işlerin konuşmalarını veya bizzat işlerin kendisini yapmak için bir yerde toplanıp o işi yapmalarına (meselâ kumar oynamak gibi ) tâbir edilip, yorumlanır.
Bâzı rüyâ tâbiri âlimleri demişlerdir ki: Ağacın köklerini ve püsküllerini görmek, sâhibinin diyânetine, bunların kuvvetli ve tamamıyla iyi yetişmiş olduğunu görmek, zekâtını tam vermeye, kökleri ve püsküllerini kısa ve zayıf görmek, zekâtını vermemeye, ağacın kabuğunu görmek, oruca, dalları evlâd ve akrabaya, yaprakları mizaca, meyvesi dine tâbir edilip, yorumlanır.
Câbir’ulMağribi (r.a.) demiştir ki: Meyvesinin lezzeti güzel ve kokusu iyi olan ağacı rüyâda görmek, genellikle dinde samimiyete, meyvesinin yemesi kötü ve kokusu güzel olmayan ağaç görmek ise, dinde fesada tâbir edilip, yorumlanır. Sahibi bilinen bir ağacın bir yerden diğer yere naklolunduğunu görmek, o kimsenin gurbete düşeceğine, eğer bu ağacın sahibi bilinmiyor ise, rüyâ sâhibinin gurbete gideceğine, evinde bir ağaç diktiğini ve ağacın üzerinde meyve bittiğini görmek, o meyveye nisbet olunan bir kimseden damad olmaya, sağlam ve yüksek bir ağaca çıktığını ve orada rahat olduğunu görmek, şânının yükselmesine ve muradının gerçekleşmesine tâbir edilip, yorumlanır.
İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: Ağacın altından yaprak topladığını görmek, her ne sûretle olursa olsun muradını elde etme para altın mal-mülk ve servettir. Ağaçdan meyve topladığını görmek de evlâda, türlü türlü meyveleri olan birçok ağaçlara sâhip olduğunu görmek, güzel bir hayata, derecesinin artmasına, ömrün uzunluğuna, düşmanlara karşı zafere tâbir edilip, yorumlanır.
Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyâda ağaç görmek, on şekilde tâbir olunur: Devlet başkanı, evin hanımı, çalışkan ve dürüst tüccar, ağız kavgası yapmak, ilmiyle amel eden değerli bir âlim, mümin, kâfir, yardımcılar, düşmanlık ve iki yüzlülük.
Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Güzel, boylu, çiçekli ağaç görmek, iyi sözlere, aksini görmek, de kötü sözlere, iftira atmaya tâbir edilip, yorumlanır.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni