Reklam

Rüyada At Görmek

Danyâl (a.s.) demiştir ki: Rüyada at görmek, güç, şeref ve para kazanmaya tâbir edilip, yorumlanır. Atın takımında olan eksiklik şerefin derecesindeki eksiği gösterir. Atının kuyruğu uzamış ve kılları çoğalmış görmek, taraftar ve hizmetçilerinin artmasına, kuyruğunun kısa ve kıllarının azlığı yardımcı ve işçilerinin azalmasına, atın azasın daki eksiklik güç ve şerefine gelen zararı gösterir. Kanatlı bir ata binip havada uçtuğunu görmek, dünyevî ve dinî şerefe, bir rivâyete göre yolculuğa işarettir.
Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda eğerli ve gem’i takılmış güzel bir ata binip aheste aheste gittiğini gören kimsenin, insanlar arasında değeri yükselir. Takımı eksik bir ata binip sonra eksiklerini tamamlandığını gören kimsenin hâli giderek düzelir. Ahırda bağlı bir atı olduğunu gören kimsenin halk içinde saygınlığı daha az olur. Ahırda birçok atı olduğunu gören kimse, kendine ve Allah’a düşman olanları perişan ve rezil eder. Bir atla münakaşa ettiğini gören kimse, büyük bir günah işler ve başına büyük bir belâ açar. Rüyâda çıplak bir ata binip attan düştüğünü görmek, hayat şartlarının kötüye gitmesine, eğer devlet hizmetinde görevli ise, görevinden alınacağına veya sürgüne gönderileceğine, rencide edilmeye, hanımının ahlâksızlığı nedeniyle ayrılmaya Eğersiz ve gemsiz bir erkek taya bindiğini gören kimse, şeref ve güç sahibi olarak alabildiğine yükselir. At üzerinde atın girmeyeceği bir verde, meselâ bir minare üzerinde bulunduğunu gören kimse, dinen çirkin görülen yüksek bir mevki elde eder veya büyük bir günah işler. Attan indiğini, düştüğünü veya atın üzerinde bayıldığını gören kimsenin mevki ve memurluğu elinden gider. Bir rivayete göre eşi vefat eder. Eğer çarşı içinde, halkın arasında attan düşerse, makamını ve gücünü kaybettiği halk arasında duyulur. Bir rivayete göre elindeki malını son kuruşuna kadar harcar. Diğer bir görüşe göre istediği iş olmaz. Bir attan inip başka ata bindiğini gören kimsenin görevi ve makamı değişir. At üzerinde elinde silâhla halka hücum ettiğini gören kimse, halkın canını sıkacak şekilde ısrar edip zorlayarak bağış ister. Atının çalındığını, öldüğünü veya kaybolduğunu gören kimsenin evindeki hastası vefat eder. Bir gözü kör veya görmesi az bir atı rüyâda görmek, işlerinin kötü gitmesine ve gelir darlığına düşüp sonra kurtulmaya, Atınn kendisiyle konuştuğunu görmek, hayret edeceği bir işe gireceğine ürettir. Rüyâda bir at satın aldığını veya başkasının verdiğini gören kimse, güç, kuvvet, şeref ve para, altın, sermaye veya ticaret malı sahibi olur. Atını ucuz bir fiyata satan isteyerek yaptığı işi bırakır. Atını kesen, yaptığı işler ve söylediği sözlerle gücünü ve malını kaybeder. Atını kesip etinden yediğini gören kimsenin ününü, şânını herkes duyar. Bir rivâyete göre eline para, altın veya kıymetli bir şey geçer. Bir atın evine girdiğini görmek, büyük bir kimsenin geleceğine, atın bir yerden çıktığını görmek, oradan kıymetli bir kimsenin çıkıp gideceği ne, bir takım atlıların bir yerde yarıştıklarını görmek, orada sel veya kuvvetli yağmur olacağına, birkaç atı olduğunu görmek, fayda göreceği bir işe kavuşmaya işarettir. Rüyâda bir kimsenin terkisine bindiğini gören kimse, o adamdan yardım alıp amacına erer veya o adama yar- dımcı veya ortak olur veya onun bıraktığı işi kendisi devam eder. Eğer terkisine bindiği kişiyi tanımıyorsa o bir zararı ve kötülüğü dokunacak bir kimsedir. Atların üzerine gelip kendini çiğnediklerini gören kimse, çalıştığı işten atılır, serbest çalışıyorsa yaptığı işten zarar görür.
İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: rüyada Rahvan veya yolda gider bir ata bindiğini gören kimse, güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Kendisi istemediği hâlde birisinin terkisine bindiğini gören kimsenin işini ve mülkünü o kimse almaya çalışır. Kuyruksuz bir at satın aldığını gören kimse, aslı bozuk bir kadınla evlenir. At üzerinde uçup bir daha inmediğini gören kimse, vefat eder. Bu Rüyâda havadan atsız olarak indiğini gören kimse, hasta olur ve şifâ bulur. Bir rivâyete göre âilesinden ve işinden ayrılır. Kendisini bir atın teptiğini veya ısırdığını gören kimse, âilesinden bir darbe yer. Atının çalındığını gören kimse, hanımını boşar, âilesi dağılır. Bir at satın almak istediğini gören kimse, bir kadınla evlenmek ister. Atı alıp üzerine binerse, o kadınla evlenir.
Cabir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyada at görmek, kendisine hoş gelen şeylerle tâbir edilir. Eğer at huysuz, aksi, dikkafalıysa kendisi de huysuz, aksi, dikkafalıdır. Eğer at yumuşak başlı, iyi huyluysa kendisi de iyidir. Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Rüyada at görmek, hayırlı iş ve bereketli kazanç ile tâbir edilir. Ayakları demirden bir ata bindiğini gören kimse, vefat eder. Bindiği atın kanter içinde kalıncaya kadar koştuğunu görmek, kendisine gücü yetmeyip günah işleyeceği¬ne ve kolayca para, altın, sermaye veya ticaret malı kazanmaya işarettir. Uzaktan bir at görmek, ileride bir müjde almaya, bir atı yedeğine alıp götürmek bir büyük kimsenin hizmetine gireceğine, iki kanatlı bir ata binmiş olduğunu görmek, büyük bir makam elde edip her muradına ermeye, bir ata bindiğini ve sonra indiğini görmek, başladığı bir işe pişman olmaya, sâhip olduğu kısrağın doğurduğunu görmek, güç, şeref, huzur ve malının artmasına, bir rivâyete göre evlâdı olmaya, eğer bekârsa evlenmeye veya bir iş veya bir sanat sâhibi olmaya işarettir.
Rüyada bir at almak veya bir ata binmek; iyi işlere ve istifadeli bir evliliğe işarettir. Atın kuyruğu uzun ise dost ve yakınlardan yardım görmeye delâlet eder. Atın kuyruğu kesilmiş ise; dostlar tarafından terk edilmeye delâlet eder. At sakat olur veya topallarsa; güçlükle karşılaşı¬lacağına delâlet eder. Ve de teşebbüs edilen işlerde geç muvaffakiyet zuhur edeceğine işarettir. İstemediğiniz halde birinin atınıza bindiğini görmek; karınızın sizi aldatacağına ve dostuyla beraber yakalayacağınıza işarettir. Genç bir kısrağın iyi eğerlenmiş olarak evinize girdiğini görmek; genç, güzel ve zengin bir kızla rüya görenin evleneceğine işarettir. Kısrak eğersiz olursa; evliliğe mukabil genç, güzel bir kız veya kadın ile âşık maşuk gibi bir arada geçinmeye delâlet eder. Görülen at siyah ise; zengin fakat düşük ahlâk sahibi bir kadına sahip olmaya, keder ve üzüntüye, ızdıraba, işlerde güçlüğe delâlet eder. Görülen at beyaz veya gri ise; güzel, faziletli, güzel ahlâk sahibi bir hanıma sahip olmaya, zevke ve haz almaya, mirasa, evliliğe, neşe ve sevince, iffete ve istikamet doğruluğuna delâlet eder. Eğer at bir başkasına ait ise; başkasının hanımı ile yapacağı gayri meşru zevk ve eğlenceye delâlet eder. Arabaya koşulmuş at görüldüğü zaman muvaffakiyetle sonuçlanacak bir işe teşebbüs etmeye delâlet eder. Nallanan at görmek; hastalığa delâlet eder. Bir atın koştuğunu görmek; iyi zaman, arzu ve temeni hatta muvaffakiyetle yorumlanır. Cesurca ata binmek pek çabuk ilerlemekle yorumlanır. Birtakım adamların refakatiyle at ile gitmek; saadece delâlet eder. Kadınların refakatiyle at ile gitmek; ihanet ve musibete delâlet eder. Güzel yapılı, cesur, fevkalâde denecek kadar süslü muntazam eğerli at görmek; zengin bir müesseseye sevinç ve saadete işarettir. Ölmüş at görmek; akraba ve dosttan birinin ölüme delâlet eder. Atla vurmak, dövmek; hapse işarettir.Rüyada at binmek

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni